کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای زوج )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه) مربی
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ مهسا قربان زاده
۱۰:۳۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۴:۳۰ رزا رضانژاد
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ سعیده احمدزاده
۱۵:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۶:۰۰ مریم پرویزیان
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی زوج ۱۷:۰۰ سونیا اربابی
۱۸:۳۰
پیلاتس + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ لیلا سبحانی نژاد
۱۲:۰۰
بادی پامپ + بدنسازی تخصصی زوج ۰۹:۰۰ رزا رضانژاد
TRX + بدنسازی تخصصی زوج ۱۵:۳۰ نفیسه روشن قیاس
۱۷:۰۰
ایرودنس + فیتنس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۳۰ باران سلیمانی
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی زوج ۱۰:۳۰ سعیده احمدزاده

کلاس‌های آکادمی سلامت بانوان ( روزهای فرد )

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس (۹۰ دقیقه) مربی
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ مهسا قربان زاده
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فیتنس + اسپینینگ + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ مریم نعمت خراسانی
۱۰:۳۰
فیتنس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰ لیلا سبحانی نژاد
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ زهره غلامی
۱۰:۳۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۶:۰۰ مریم پرویزیان
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ سونیا اربابی
فیتنس (کار با دستگاه) + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰ سعیده احمدزاده
۱۸:۳۰
پیلاتس اصلاحی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰ لیلا سبحانی نژاد
هنرهای فردی و نمایشی + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۰۰ شهرزاد خسروی
۱۷:۰۰
ایرودنس + زومبا + بدنسازی تخصصی فرد ۱۰:۳۰ باران سلیمانی
ایروبیک + بدنسازی تخصصی فرد ۱۸:۳۰ باران سلیمانی
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ باران سلیمانی
فیتنس + سی ایکس + بدنسازی تخصصی فرد ۱۰:۳۰ سونیا اربابی
TRX + فانکشنال + بدنسازی تخصصی فرد ۱۷:۰۰ سونیا اربابی
TRX + بدنسازی تخصصی فرد ۰۹:۰۰ سونیا اربابی
۱۸:۳۰
TRX + بدنسازی تخصصی فرد ۱۲:۰۰ زهره غلامی

کلاس‌های شنا آقایان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۶:۰۰
۲۰:۰۰
مقدماتی ۱ فرد ۱۴:۰۰
۲۱:۳۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۶:۰۰
۲۰:۰۰
مقدماتی ۲ فرد ۱۴:۰۰
۲۱:۳۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۶:۰۰
۲۰:۰۰
تکمیلی ۱ فرد ۱۴:۰۰
۲۱:۳۰
تکمیلی ۲ زوج ۰۶:۰۰
۲۰:۰۰
تکمیلی ۲ فرد ۱۴:۰۰
۲۱:۳۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۶:۰۰
۱۴:۰۰
۲۱:۳۰
آماده سازی ناجی ۱ و ۲ زوج ۰۶:۰۰
۱۴:۰۰
۲۱:۳۰

کلاس‌های شنا بانوان استخر سرپوشیده

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
مقدماتی ۱ زوج ۰۷:۳۰
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۱ فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰
۱۹:۳۰
۲۱:۰۰
مقدماتی ۲ زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰
۱۹:۳۰
مقدماتی ۲ فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۱ فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰
تکمیلی ۲ زوج ۰۷:۳۰
۱۴:۰۰
۲۱:۰۰
تکمیلی ۲ فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰
۱۴:۰۰
اصلاح تکنیک زوج ۰۷:۳۰
۰۹:۰۰
۲۱:۰۰
اصلاح تکنیک فرد ۱۲:۰۰
۱۹:۳۰
آماده سازی ناجی زوج ۰۷:۳۰
۹:۰۰
۲۱:۰۰
آماده سازی ناجی فرد ۱۴:۰۰
۱۵:۳۰
۱۹:۳۰
فیتنس در آب زوج ۱۲:۰۰
فیتنس در آب فرد ۰۹:۰۰
۱۰:۳۰

کلاس‌های شنا بانوان استخر روباز

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
رده سنی روز نام کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۶ سال پنجشنبه و جمعه مدرسه شنا مقدماتی ۱۲:۰۰
۱۶ سال به بالا پنجشنبه و جمعه مقدماتی ۱ ۱۲:۰۰
۱۶ سال به بالا پنجشنبه و جمعه مقدماتی ۲ ۱۲:۰۰
۱۶ سال به بالا پنجشنبه و جمعه تکمیلی ۱ و ۲ ۱۲:۰۰

کلاس‌های مدرسه شنا پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۵:۳۰
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۸:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۷:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۸:۳۰
زیر ۱۸ سال مدرسه واترپلو یک شنبه- سه شنبه ۲۰:۰۰

کلاس‌های مدرسه شنا دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
رده سنی سطح روزهای کلاس ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۵:۳۰
زیر ۱۰ سال گروه مقدماتی - C - D زوج
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه مقدماتی - C - D فرد
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
۱۰ تا ۱۶ سال گروه پیشرفته - A - B زوج
۱۸:۳۰
زیر ۱۸ سال مدرسه نجات غریق فرد ۱۸:۳۰
زیر ۱۶ سال مدرسه سینکرونایز فرد ۱۷:۰۰
زیر ۱۶ سال مدرسه سینکرونایز زوج ۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان پسران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال پایه + بدنسازی تخصصی زوج ۱۷:۰۰
والیبال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج ۱۵:۳۰
۱۸:۳۰
بسکتبال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
بسکتبال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰
فوتسال پایه + بدنسازی تخصصی زوج
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
فوتسال پیشرفته + بدنسازی تخصصی زوج
۱۵:۳۰
۲۰:۰۰
ژیمناستیک + بدنسازی تخصصی زوج
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
تکواندو + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۳۰
کونگ فو + بدنسازی تخصصی زوج ۱۸:۳۰

کلاس‌های آکادمی کودک و نوجوان دختران

تعداد جلسات درصد تخفیف
۱۰ -
۳۰ ۱۵٪
۶۰ ۲۵٪
۱۰۰ ۴۰٪
نام کلاس روز ساعت کلاس
(۹۰ دقیقه)
والیبال زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
والیبال پیشرفته زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۳۰
بسکتبال زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۳۰
۱۸:۳۰
بسکتبال پیشرفته زیر ۱۶ سال + بدنسازی تخصصی فرد
۱۷:۳۰
ژیمناستیک + بدنسازی تخصصی فرد
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
ژیمناستیک + فیتنس + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۳۰
ایروژیم ( باله ) + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۳۰
تکواندو + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۳۰
کیک بوکسینگ + بدنسازی تخصصی فرد
۱۸:۳۰
کونگ فو + بدنسازی تخصصی فرد ۱۵:۳۰
۱۷:۰۰
تناسب اندام (حرکات اصلاحی) + بدنسازی تخصصی فرد
۱۵:۳۰
درباره ما
پرسش‌های متداول
تعرفه های ورودی
شرایط استفاده
برنامه فعالیت
Instagram
Telegram
آئین نامه انضباطی
تور مجازی
چارت سازمانی
خدمات مجموعه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کپی رایت © تمامی حقوق برای شرکت ارمغان آستارائی ( مجموعه فرهنگی ورزشی ارمغان ) محفوظ است. حریم خصوصی |  قوانین و مقررات |  ثبت شکایات